516 JIER, STUDEARJE UT OPBRINGST LAN

Dyn binnen- of bûtenlânske stúdzjebeurs

SINT GEERTRUIDSLEEN UT ABBEGEA.

It Sint Geertruidsleen is fan oarsprong in famyljelien dat yn 1508 stichte is troch pastoar Goffe Attama. Syn doel dêrmei wie om der foar te soargjen dat syn famylje studearje koe foar pryster. Troch de jierren hinne is der hiel wat feroare oan dy útfiering, mar wat noch altyd oerein stiet is dat der hjoed de dei noch altyd minsken studearje kinne mei finansjele stipe fan de stifting Geertruidsleen.

gallerie-abbega-001-001

By de betingsten is te lezen wêr’t men oan foldwaan moat om yn oanmerking te kommen. De middelen foar in stúdzjelien wurde ferkrigen út de opbringsten fan 113 hektare lân rûnom Abbegea.

Tsjintwurdich wurdt der al lang net mear foar de hear Goffa bean, mar syn testamint wurdt noch altyd yn eare hâlden. Troch syn lêste winsk krije no in hiel soad studinten út binnen- en bûtenlân in stúdzjebeurs. De hear Goffa sil nea betinke kinnen hawwe dat syn lien yn ‘e takomst in ynternasjonaal bekende stúdzjebeurs wurde soe. De Reformaasje, de Frânske tiid en in tanimmende bemuoiïng fan de oerheid ha dêrby in rol spile. Dêrneist hawwe de ferskillende famyljerûzjes oer de hear Goffa’s erfskip de skiednis fan it lien op beslissende mominten foarme. De pryster dy’t foar Goffa’s siel bidde moast, moast nammentlik famylje wêze.

Likegoed warbere studinten as slimme profiteurs ha yn ‘e rin fan de tiid gebrûk makke fan it lien. Ferskate tûken fan de famylje bestriden en stipen inoar by it ûntfangen fan de lienynkomsten. Sûnt it ein fan de njoggentjinde ieu komme ek minsken bûten de famylje yn oanmerking foar in taslach. Froulju stean dan noch bûtenspul. Pas yn april 1940 wurdt, nei in hiel soad gedoch, de earste studinte talitten.

TSJUGENISSEN

STIFTING SINT GEERTRUIDSLEEN UTLJOCHTE

Abbegea

Abbegea is in lyts plattelânsdoarpke yn Súdwest Fryslân. Abbegea wie it berteplak fan Goffa Attama.
Sjoch hjir rjochts foar in pear foto’s út de omjouwing fan Abbegea.

It fûns (lien) Sint Geertruidsleen, wêrtroch yn de ôfrûne ieuwen hûnderten studinten de mooglikheid krigen ha om studearje te kinnen, hat syn oarsprong yn dit doarp.

Goffa Attama

Goffa Attama wie pastoar yn Easterein en yn syn testamint liet hy fêstlizze dat er yn syn berteplak Abbegea foar syn sieleheil bean wurde moast. Hy stichte dêrfoar in lien, wêr’t in pryster fan betelle wurde koe om dizze taak út te fieren.

Tsjintwurdich wurdt der al lang net mear foar de hear Goffa bean, mar syn testamint wurdt noch altyd yn eare hâlden. Troch syn lêste wisk krije no in hiel soad studinten út binnen- en bûtenlân in stúdzjebeurs. De hear Goffa sil nea betocht kinnen hawwe dat syn lien ea in ynternasjonaal bekende stúdzjebeurs wurde soe.

Grêf Goffa Attama

De grêfstien fan Goffa is te sjen yn de Martinitsjerke fan Easterein.

De Martinitsjerke is in yn de 14e ieu boude tsjerke, lizzend op in omgrêfte opheging yn it Fryske doarp Easterein.

Dokuminten

Goffa Attama wie pastoar yn Easterein en yn syn testamint liet hy fêstlizze dat er yn syn berteplak Abbegea foar syn sieleheil bean wurde moast. Hy stichte dêrfoar in lien, wêr’t in pryster fan betelle wurde koe om dizze taak út te fieren.

Tsjintwurdich wurdt der al lang net mear foar de hear Goffa bean, mar syn testamint wurdt noch altyd yn eare hâlden. Troch syn lêste wisk krije no in hiel soad studinten út binnen- en bûtenlân in stúdzjebeurs. De hear Goffa sil nea betocht kinnen hawwe dat syn lien ea in ynternasjonaal bekende stúdzjebeurs wurde soe.